Hakkımızda

Biz Kimiz?

Sınai haklar olarak adlandırılan marka, patent ve endüstriyel tasarım tescil işlemleri konusunda gerekli işlemlerin hızlı, güvenilir, faydalı ve katma değeri yüksek hizmetler sunan, müvekkillerini bir müşteri olarak görmek yerine fikirlerini kendi fikriymiş gibi korumaya adayan bir şirketiz.

Sıkça Sorulan Sorular

Marka Tescili ?

Bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlayan tanıtıcı işaretlerin tümü marka olarak adlandırılır.

Kişi adları, sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, harflerden ya da rakamlardan meydana gelen anlamlı ya da anlamsız gruplar marka olarak kullanılabileceği gibi malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaret marka olarak kullanılabilir. Renkler ve sesler de marka olabilecek işaretlerdendir.

MARKA ÇEŞİTLERİ

Ticaret Markası
Bir işletme tarafından üretilen ürünlerin, diğer bir işletme tarafından üretilen ürünlerden ayırt etmek için kullanılan tanıtıcı işaretler “ticaret markası”dır.

Hizmet Markası
Bir hizmetin sunulması sırasında kullanılan ve bu hizmeti benzer hizmetlerden ayırma işlevi gören tanıtıcı işaretler “hizmet markası”dır.

Reklam ve tanıtım hizmetleri, taşımacılık hizmetleri, eğitim hizmetleri, haberleşme, , eğlence ve spor hizmetleri, yiyecek ve içecek sağlanması hizmetleri, gibi.

Ortak Marka
Ortak marka, üretim veya ticaret veya hizmet işletmelerinden oluşan bir grup tarafından kullanılan işarettir.

Garanti Markası
Marka sahibi tarafından kullanma koşullarının belirlendiği ve mal veya hizmetin kalitesine ilişkin şartları yerine getirenler tarafından kullanılabilen tanıtıcı işaret garanti markası olarak adlandırılmaktadır.

MARKA OLARAK TESCİL EDİLEMEYECEK İŞARETLER

 • Aynı ürün ya da hizmetler için daha önce tescil edilmiş ya da tescil için başvurusu yapılmış markalar,
 • Ürün ya da hizmetlerin cins, çeşit, nitelik, kalite ve değerini gösteren ibareler, ürün ya da hizmetlerin coğrafi kaynağını ve zamanını içeren markalar,
 • Ticaret alanında genel olarak herkes tarafından kullanılan, belirli bir meslek, sanat ya da ticaret grubuna bağlı olanları ifade eden adlandırmalar,
 • Ürünün şeklini içeren işaretler,
 • Ürün ya da hizmetin kaynağı, niteliği üretim yeri ya da coğrafi kaynağı konusunda halkı yanıltıcı nitelikte olan markalar,
 • Yetkili mercilerden kullanılmak için izin alınmamış markalar,
 • Kamuyu ilgilendiren, tarihi ve kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ve yetkili mercilerce izin verilmemiş armalar, amblemler ve nişanları içeren markalar,
 • Tanınmış markalar,
 • Dini değerleri ve sembolleri içeren markalar,
 • Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı markalar

Patent Tescili ?

Patent Nedir?

 1. Dünyada yeni olma,
 2. Sanayiye uygulanabilme, ve
 3. Tekniğin bilinen durumunu aşma

kriterlerine uygun olan buluşların sahiplerine belirli bir süre boyunca (genellikle 20 yıl), buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkının tanınmasıdır.

Patent Belgesi Sahibi, Patent Konusu Ürünü ya da Yöntemi; 

 1. Üçüncü kişilerin üretmesini, satmasını, kullanmasını veya ithal etmesini ya da bu amaçlar için kişisel ihtiyaçtan başka herhangi bir nedenle elde bulundurmasını engelleme hakkında sahip olur.
 2. Lisans anlaşmaları yoluyla iç ya da dış piyasalarda değişik şekillerde pazarlayarak gelir elde edebilir.
 3. Kendi pazar alanında kimseye lisans vermeyerek tek kaynak (tek üretici) olma ve rakiplerinin pazar hacmini daraltma şansına sahip olur.

Patent Başvuru Sistemleri; 

 • Ulusal Patent Başvurusu (Türkiye’de geçerli),
 • Herhangi bir yabancı ülkede yapılacak yerel patent başvurusu,
 • Avrupa Patenti Başvurusu (En fazla 43 Avrupa ülkesine yönlendirilebilir),
 • Uluslararası Patent Başvurusu (PCT – 100’den fazla (152) üye ülkeye yönlendirilebilir)

Patent Takibi;
Patent Takibi yapılmasının girişimcilere sunacağı başlıca avantajlar;

 • Yerli ya da yabancı rakiplerinin sahip olduğu teknolojinin izlenmesi,
 • Faaliyet alanındaki son teknolojik gelişmelerin tespiti,
 • İthal edilmesi düşünülen teknolojilerin ayrıntılı irdelenebilmesi imkanı.

Patent Hakkına Tecavüz Nedir? 

 • Patent sahibinin izni olmaksızın buluş konusu ürünü kısmen veya tamamen üretme sonucu taklit etmek,
 • Kısmen veya tamamen taklit suretiyle meydana getirildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği halde, tecavüz yoluyla üretilen ürünleri satmak, dağıtmak veya başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak veya bu amaçlar için ithal etmek veya ticari amaçla elde bulundurmak ile uygulamaya koyma suretiyle kullanmak,
 • Patent sahibinin izni olmaksızın buluş konusu usulü kullanmak veya buluş konusu usulle doğrudan doğruya elde edilen ürünleri satmak, dağıtmak veya başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak veya bu amaçlar için elde bulundurmak,
 • Patent sahibi tarafından sözleşmeye dayalı lisans veya zorunlu lisans verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devir etmek,
 • Belirtilen fillere iştirak veya yardım ile bunları teşvik etmek veya hangi şekil ve şartlarda olursa olsun bu fillerin yapılmasını kolaylaştırmak,
 • Kendisinde bulunan veya haksız olarak üretilen veya ticaret alanına çıkarılan eşyanın nereden alındığını veya nasıl sağlandığını bildirmekten kaçınmak,

Patent ile Korunamayacak Buluş Konuları Nelerdir? 

 • Keşifler, bilimsel teoriler, matematiksel metotlar;
 • Zihni, ticari veya oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar;
 • Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar;
 • Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller.
 • İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri

Patent Başvurusu İçin Gerekli Belgeler; 

 • Başvuru dilekçesi,
 • Buluş konusunu açıklayan tarifname,
 • Patentle korunması istenilen buluşun unsur veya unsurlarını kapsayan istem veya istemler,
 • Tarifnamede atıf yapılan resimler,
 • Özet

Endüstriyel Tasarım ?

554 sayılı Kanun Hükmünde Kararname içerisinde Tasarım; “bir ürünün tümü, veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütünü” olarak tanımlanmıştır.

Koruma kapsamı ise “Yeni ve ayırt edici niteliğe sahip tasarımlar belge verilerek korunur.” ifadesiyle tanımlanmıştır. Tasarım tescilinden doğan haklarınız, Türk Patent Enstitüsüne patent başvurusu yapıldığı günden itibaren başlar.

Tekstil kumaş desenlerinden ambalaj tasarımlarına her türlü endüstriyel estetik düzenlemenizin tasarım tescili ile uzun yıllar tekel oluşturacak şekilde korunması mümkündür.

Unutulmamalıdır ki tasarım tescillerinde haklar ilk üretene değil tescil başvurusunu ilk gerçekleştirene aittir. Dolayısıyla ürün henüz prototip aşamasındayken dahi tasarım tescili yapılmasında fayda vardır. Ürün fotoğrafları veya ürün çizimleri, render edilmiş katı modelleri gibi taslaklarda tescil başvurusu için yeterli olmaktadır.

Devlet Teşvikleri?

Patent Marka Konusunda destek alabileceğiniz kuruluşlar olan KOSGEB, TUBİTAK ve DTM Hakkında bilgileri aşağıda bulabilirsiniz. Detaylı bilgi için bize ulaşın.

KOSGEB Destekleri

KOSGEB Sınai Mülkiyet Hakkı Desteği Amacı ve Kapsamı Sınai Mülkiyet Haklarının işletmeler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, işletmelerin haklarını bilmesi ve koruması, sınaî mülkiyet bilincinin tam anlamıyla oluşması, küresel pazarda rekabet gücünü arttırır. Bu amaçla, işletmelerin, Türk Patent Enstitüsü’ne veya WIPO üyesi ülkelerin resmi patent kuruluşlarına yaptıkları başvurular için destek verilmesidir.

Kosgeb Teşvikleri ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız

TÜBİTAK Ar-Ge Hibeleri

Tübitak Ar-Ge Hibeleri Teknolojik Yenilik ve Destek Programları Endüstriyel araştırma ve teknoloji geliştirmeyi ve yenilikçiliği geliştirmek, özendirmek, izlemek ve üniversite-sanayi ilişkilerini gerçekleştirmek TÜBİTAK’ın ana hedeflerindendir. Bu hedef doğrultusunda Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB), Ülkemizde yerleşik tüm kuruluşların araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerini destekleyerek çağımızın en önemli ekonomik gelişme kaynağı olan teknolojinin toplumsal faydaya dönüşmesini sağlamaktadır.

Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) Destekleri

Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM), İhracat yapan firmalara yurtdışında sunmuş olduğu ürün ve/veya hizmetleri marka tescili ile koruma altına almasına teşvik etmek amacı ile tescil masraflarını desteklemektedir.

Bu bağlamda, şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 50.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

2010/6 sayılı Yurtdışı birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’in Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ Madde 18 kapsamında;

– Yurt dışında tescil ettirilmesine ilişkin marka/patent bürosu hizmet, danışmanlık giderleri, markanın o ülkede başka bir şirket adına tescil ettirilip ettirilmediğine ilişkin olarak yapılacak araştırma, inceleme vb. bütün zorunlu giderleri,

– Yurt dışında tescil ettirilmiş markalarının korunmasına ilişkin avukatlık vb. giderleri

Not: Marka tescil desteği verilebilmesi için yurt dışı marka tescil belgesinin alınmış olması gerekir. ( Belgenin alınmış olması gerekir )

Ayrıca, yurt dışı birimi bulunmayan ancak yurt içinde ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip şirketlerce;

Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştirilen, görsel ve yazılı tanıtım faaliyetleri; radyo, televizyon, gazete vb. basın yayın organlarında verilecek reklâmlar, sponsorluk, yurt dışı birimlerinin internet sayfasına ilişkin tasarım, reklâm panoları, yabancı dilde hazırlanmış firma katalogları, broşürler, eşantiyon ve tanıtım malzemeleri, internet sitelerine verilen reklâm giderleri, show, defile, tanıtım amaçlı görsel ürün sunumu, seminer, konferans düzenleme faaliyetleri % 60 oranında ve yıllık en fazla 250.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Hukuki Danışmanlık?

Büyük bedeller ödeyerek var ettiğiniz markanızı ve oluşturduğunuz itibarı, mevcut piyasa koşullarında haksız rekabete karşı korumak da gerekmektedir. Bu nedenle üçüncü kişilerin marka adınızı kullanarak taklit ve kalitesiz üretimle piyasadaki pazar payınıza ve oluşturduğunuz tüketici itibarına karşı yaptıkları saldırıyı engelleyebiliriz!

Yürürlükte bulunan Fikri Mülkiyet Hukukuna dair mevzuat gereğince,  Marka hakkınıza yönelik tecavüzün; tespiti ve önlenmesi, vuku bulan tecavüz nedeniyle uğradığınız maddi ve manevi zararların tazmini ile itibar tazminatı açılan davalar yoluyla alınabilmektedir.

Yapmış olduğunuz uzun Ar-Ge çalışmalarının sonucu olan yeni buluş ve tasarımlarınız; Türk Patent Enstitüsünce tescil edilmesinin akabinde, bu buluş ve tasarımlarınız hukuken koruma altına alınmış olmaktadır. Patent, Faydalı Model ve Endüstriyel Tasarım tescillerinize yönelik olarak gerçekleşen tecavüzün; tespiti ve önlenmesi, vuku bulan tecavüz nedeniyle uğradığınız maddi ve manevi zararlarınızın tazmini ile itibar tazminatı açılan davalar yoluyla alınabilmektedir.

Tescil olunan kötü niyetli başvurulara yönelik hükümsüzlük davaları, haksız rekabet, fikri mülkiyet hakkına tecavüz davaları ile TPE kararlarının iptali davaları, Fikri mülkiyet ürünlerine tecavüzden kaynaklanan ceza davaları açılmaktadır. Ayrıca; Fikri Mülkiyet haklarına yönelik lisans sözleşmelerinin hazırlanması konularında ihtiyacınız olan hukuki danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

Spor Hukuku?

Spor Hukuku Nedir ?

Spor hukuku direkt olarak hukukla ilgilidir, hükumetin yönetmelik ve idari kararlar verir.Spor hukukunda ki çeşitlilikler sıralanmıştır;

Reklam Sözleşmeleri

Sporcularla kulüpler arasındaki veya sporcular ile marka sponsorları arasındaki ticari sözleşmeleri oluşturmak ve müzakere etmek,

Sporcuların hareketleri ve davranışları imzaladıkları sözleşmeye karşı önem kazanmıştır, rakip kulüplerin sözleşmeli teklifleri. Oyuncu takasları ve sözleşmeleri Oyuncu transferinde çok önemlidir. Ve bu transfer sırasında ki detaylar gözardı edilemez.

Kabul edilebilir davranışı ve ihlalin sonuçlarını detaylandıran bir sözleşme, bu şartlar altında önem kazanmaktadır.

Fikri Mülkiyet

Sporcular, farklı ürünleri onaylayan marka elçileri olarak, spor kulüpleri tarafından markalaşma ve sergileme ile resimlerin veya ticari markaların izinsiz kullanımı gibi durumları inceler

Sponsorlar ve reklamlar tarafında yer alma sporcular için önemli bir yere sahiptir.İyice anlaşılmalıdır ki Sporcunun resimlerde, posterlerde ve formalarda bulunan ürünler tamamen Spor kulüpleri ve Spor malzeme kulüplerine aittir.

Gümüş Patent’i kullanarak bütün dünya’da isim tescili yapabilirsiniz.Kendinizi koruyabilirsiniz.

Sporla İlgili Yaralanmalar

Koçlar ve kulüpler sporcuların eyleminden yasal olarak sorumlu mu yoksa, bünyelerinde bulunan sporcuların sağlığıyla takım yada kulüp doktoru mu ilgileniyor ?

Bir çok spor türü ciddi yaralanmalar vardır.Kişinin ciddi yaralanmalarında sağlık problemine ilişkin yada diğer kayıpları telafi edilebilinir.

Politika

Spor Anlaşmaları ve Prosedürler

Kulüpler ve dernekler, sorumlu alkol kullanımı, ayrımcılık ve sosyal medya yönergelerini teşvik eden politikalara ve spor görevlilerine yönelik ve yapılmayan politikalara sahip olmalıdır. Taslak bir politika, yalnızca riski ortadan kaldırmakla kalmaz, aynı zamanda sporcuların beklentileri ve kabul edilebilir davranışları eğitmeye de yardımcı olur.

Gümüş Patent, kulübünüze veya derneğinize yardımcı olabilecek bir Sosyal Medya Politikası ve Uyuşturucu ve Alkol Politikası da dahil olmak üzere çeşitli politikalarımız bulunmaktadır.

Spor Kulübü Kurarken

Bir spor kulübü kurarken yasal gereklilikler. Spor Kulüpleri ve dernekler, spor organları tarafından belirlenen düzenlemelere uymak zorundadır.

Neden Spor Avukatına ihtiyacım var?

Bir spor avukatınız, sporla ilgili tüm hukuki konularda yardımcı olabilir ve sizin ve spor kulübünüzün uyumlu olduğundan emin olabilirsiniz. Doğru yasal rehber olmadan, hukuki haklarınızı ve sorumluluklarınızı anlamamız zor olabilir. Deneyimli avukatlar, sporla ilgili yasal konular hakkında uzman hukuki tavsiyelerde bulunur. Ayrıca ihtiyaçlarınız için doğru yasal dokümanlarla donatacaklardır. Ticari sözleşmeler, spor kulübü kuruluşları, özel politikalar oluşturma ve yasal kaygılardan herhangi birine hitap eden her şeyi kapsıyor.

Neler Yapıyoruz?

Marka tescili
Patent
Endüstriyel tasarım tescili
Devlet teşvikli tescillendirme
Hukuksal danışmanlık
Organizasyon
Sporcu menajerliği

Şirket ve Banka hesap bilgilerimiz aşağıdaki gibidir.

Ünvan: Gümüş Patent Organizasyon Limited Şirketi

Garanti Bankası – Mecidiyeköy Meydan Şubesi / Şube Kodu: XXX / Hesap Numarası: XXXXXX / IBAN No: TRXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Gümüş Patent Ekibimiz

Gümüş Patent Profesyonel Ekibiniz sizler için çalışıyor..
Ceo Adı
Ceo , Detaylı profil buraya gelecek

Ceo Adı

CEO

Danışman Adı
Gümüş Patent Müşteri ilişkileri ve koordinasyon ekip lideri

Danışman Adı

Danışman

Müşteri Destek Yöneticisi Adı
Gümüş Patent Müşteri Destek Sorumlusu bilgileri buraya gelecek

Müşteri Destek Yöneticisi Adı

Müşteri Destek Yöneticisi

Hukuk Danışmanı Adı
Gümüş Patent Hukuksal işlemler danışmanımız kısa biyografisi buraya gelecek

Hukuk Danışmanı Adı

Hukuk Danışmanı