Sıkça Sorulan Sorular

Marka nedir?

* Marka, bir işletmenin mal ve/veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarettir.

Markam için patent alabilir miyim?

* Hayır. Başvuru sahipleri tarafından sıkça sorulan bu yanlış soru, marka ve patent kavramlarının doğru anlaşılmamasından kaynaklanmaktadır. Marka, işletmelerin mal ve hizmetlerini birbirinden ayırt etme fonksiyonuna sahip her türlü sözcük, şekil, harf veya sayıdan oluşan işaretlere verilen addır. Patent ise, teknik özelliği olan buluşların korunması hakkında kullanılan bir terimdir. Markalar da patentler gibi Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilir.

Marka tescilinin avantajları nelerdir?

Marka tescili sahibine, ilgili markanın tescil kapsamındaki mal ve hizmetler için marka sahibinin izni dışındaki her türlü kullanımını engelleme hakkı verir. Marka sahibi markayı bizzat kendi kullanabileceği gibi başkalarına da marka kullanım izinleri verebilir. Markanın marka sahibinin izni dışında kullanımına karşı 556 Sayılı KHK’de önemli yaptırımlar getirilmiştir

Marka tescil başvurusu ne kadar sürede sonuçlanır, başvurudan sonraki süreç nasıldır?

Marka tescil işlemleri ortalama 8 ayda sonuçlanmaktadır. TPE tarafından eksiksiz alınan marka başvuruları veri giriş, mal ve hizmetlerin kodlanması, arama ve inceleme aşamalarından sonra ret için herhangi bir neden bulunmaması halinde üç ay süre ile Resmi Marka Bültenin’de yayınlanır. Yayına herhangi bir itiraz gelmemesi halinde başvuru sahibinden tescil için gerekli noksan evraklar talep edilir ve noksan evrakların süresi içerisinde giderilmesi halinde Marka Tescil Belgesi düzenlenerek başvuru sahibine gönderilir.Başvurunun ilk incelenmesi sırasında ya da yayına itiraz üzerine başvurunun kısmen veya tamamen reddedilmesi halinde başvuru sahibinin iki aylık süre içerisinde Enstitü kararlarına itiraz etmek hakkı vardır. İtiraz üzerine Enstitü kararları yeniden incelenir ve yeni kararlar başvuru sahibine postayla bildirilir. Başvurulara itiraz gelmesi halinde başvuru değerlendirme ve marka tescil süreleri bir yılı aşabilmektedir. Ayrıntılı bilgi için Marka Başvururu Kılavuzuna bakınız.

Marka koruma süreleri ne kadardır?

Enstitü tarafından tescil edilen markalar başvuru tarihinden itibaren 10 yıl süre ile korunur. 10’ar yıllık sürelerle yenilemek suretiyle koruma süresini sınırsız olarak uzatmak mümkündür.

Marka yenileme başvurusu ne zaman yapılmalıdır?

Marka yenileme başvuruları, korumanın sona erdiği ayın son gününden 6 ay önce başlar ve korumanın sona erdiği ayın son günü sona erer. Cezalı yenileme ücreti ödemek şartıyLa, bu sürenin sona ermesinden sonraki 6 ay içerisinde de marka yenileme talebinde bulunulabilir. Bu süre içerisinde yenilenmeyen markalar hükümden düşer.

Marka kullanımı zorunlu mudur?

Evet. Markanın, tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde, haklı bir neden olmadan kullanılmaması veya bu Kullanıma beş yıllık bir süre için kesintisiz ara verilmesi halinde, marka mahkeme kararı ile iptal edilir (556 Sayılı KHK Md. 14).

Kaç çeşit marka koruması vardır?

a) Ortak Marka: Üretim veya ticaret veya hizmet işletmelerinden oluşan, bir gurubun mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işaretlerdir.

b) Garanti Markası: Marka sahibinin kontrolü altında bir çok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini,üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işarettir.

c) Ticaret Markası: Bir işletmenin imalatını ve/veya ticaretini yaptığı malları, başka işletmelerin mallarından ayırt etmeye yarayan işarettir.
d) Hizmet Markaları: Bir işletmenin hizmetlerini diğer işletmelerin hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işarettir. Marka mal veya ambalajı ile birlikte tescil ettirilebilir. Bu durumda mal veya ambalajın tescili marka sahibine mal veya ambalaj için inhisari hak sağlamaz.

Marka korumasından kimler yararlanabilir?

Türkiye’de marka korumasından:Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgahı olan veya sınai veya ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerce veya Paris Sözleşmesi yahut Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması’na taraf devlet vatandaşı olarak başvuru hakkına sahip kişiler yararlanır. Yukarıdaki paragraf kapsamına girmemekle beraber, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere kanunen veya fiilen marka koruması tanınmış yabancı devletlerin gerçek veya tüzel kişileri de karşılıklılık ilkesi uyarınca Türkiye’de marka korumasından aynı şekilde yararlanır.

Marka koruması ne kadar sürer?

Tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren on yıldır. Marka onar yıllık dönemler halinde sonsuz sayıda yenilenebilir.

Koruma süresinin bitiminden itibaren altı aylık süre içerisinde yenilenmeyen markalar hükümsüz sayılır.

Hangi durumlarda marka kullanılmış kabul edilir?

Aşağıda belirtilen durumlar markayı kullanma kabul edilir.
a)Tescilli markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden markanın farklı unsurlarla kullanılması,
b)Markanın yalnız ihracat amacıyla mal ya da ambalajlarında kullanılması,
c)Markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması,
d)Markayı taşıyan malın ithalatı

Marka hakkından vazgeçme nedir?

Marka sahibi, yazılı olarak Enstitüye bildirmek üzere markanın kullanılacağı malların veya hizmetlerin tamamından ya da bir kısmından vazgeçebilir. Vazgeçme marka siciline kayıt tarihi itibariyle hüküm doğurur.

Marka siciline kayıt edilmiş hakların ve lisans sahiplerinin izni olmadıkça marka üzerinde, bir üçüncü kişi tarafından hak sahipliği iddia edilmekte ise, onun izni olmadıkça da marka hakkından vazgeçilemez.

Marka sahibi marka üzerinde ne tür haklara sahiptir?

Markaların tescil kapsamına giren aynı mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil sahibine kullanım hakkı verilmektedir. Markaların başkalarına devri mümkündür. Marka teminat olarak gösterilebilir.Marka işletmeden bağımsız olarak haciz edilebilir. Marka,tescilli mal veya hizmetlerin bir kısmı için lisans sözleşmesine konu olabilir.

Tescilli marka kullanılmaz ise ne gibi sonuçlar doğurur?

Tescilli bir markanın, tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde, haklı bir neden olmadan kullanılmaması veya bu kullanıma beş yıllık bir süre için kesintisiz ara verilmesi halinde,marka iptal edilir. Bu gibi durumlarda iptal yetkisi yetkili mahkemelere aittir.

Marka hakkı nasıl sona erer?

İki nedenle marka hakkı sona erer;

> Markanın süresi içinde yenilenmemesi
> Marka sahibinin marka hakkından vazgeçmesi

Sınai haklar içerisinde markanın yeri nedir?

Sınai hakların konusu olan ürünler , daha çok kişilerin doğa üzerindeki egemenliklerini arttırmak ve yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla gerçekleştirdikleri eserlerdir. Bu eserler ‘’teknik eser’’ niteliğindedir ve bu tür eserler üzerindeki hak ‘’sınai hak’’ olarak değerlendirilir.

Teknik eser niteliği taşımakla birlikte ticaret unvanı ve marka gibi ticari işletmeleri veya satılan malları ayırt etmek için kullanılan işaretler de sınai hak kavramına dahildir ve geniş anlamda “fikri hakların” kapsamına girerler.

Hakkın niteliğini belirtmek gerekirse sınai hak;maddesel olmayan mallar üzerinde kurulan sahibine tekelci kullanma yetkisi veren mutlak haktır. Maddesel olmayan mallar, insan aklının ve iradesinin yarattığı şeylerdir. Bu anlamda maddesel olmayan mallar üzerindeki haklar aynı zamanda tekelci haklardır. Bu özellikleri nedeniyle sahiplerine 3. Kişilerin bu mallardan yararlanmalarına engel olabilme yetkisi verilir. Tüm bu belirlemelerden hareketle sınai hakkın; sahibine maddesel olmayan mal üzerinde (patent, marka vs.) mutlak bir egemenlik sahası tanıdığı,hakka tecavüz eden herkese karşı ileri sürülebilen korunması belirli bir süre ile sınırlanmış, tekelci ve dolayısıyla mutlak bir hak olduğu söylenebilir.

Sınai haklar; nitelikleri ve sahiplerine sağladıkları koruma yönünden farklılık göstermektedirler. Ele alınacak sınai hak türlerinin bir kısmı hukukumuza yeni giren kavramlardır. İhtira Beratı Kanunu döneminde bu kavramların bir çoğu bilinmemekte ve genel hükümlere göre korunmaktaydı. Dolayısıyla kavramlar arasındaki farklılık, yakın geçmişimize kadar pek önem taşımamaktaydı. Ancak bugün yürürlükte bulunan mevzuatta bu kavramlar farklı hükümlerle koruma altına alınmıştır.

Başka ülkede tescilli bir patent benim buluşumun tesciline engel teşkil eder mi?

Başka ülkede aynı veya benzer buluş konusuna sahip daha önceden tescilli patentler var ise bunlar araştırma ve inceleme aşamasında tespit edileceğinden tescil prosedüründe engel teşkil edecektir.

Marka veya müracaat sahibinin yararlanabileceği kanuni haklar nelerdir?

Tescilli marka sahibi veya müracaat sahibi dilerse taklit malları toplatabilir. Hukuk ve ceza mahkemelerine başvuruda bulunabilir ve uğramış olduğu zararın tazmini için retti ve manevi tazminat davaları açabilir.

Markalarda ilan sistemi nedir?

Marka tescil başvurusunun usulüne uygun olarak yapılması ve tescil edilmesini engelleyen herhangi bir neden olmaması durumunda marka tescil başvuruları üçüncü kişilerin görüş ve değerlendirmesine açık olmak üzere Resmi Marka Bülteninde yayınlanarak üç ay ilanda kalır. Markanın tescili için; bu süre içinde marka başvurusuna üçüncü kişiler tarafından, markanın reddi ile sonuçlanacak herhangi bir itiraz gelmemiş olması gerekmektedir.

Marka Tescili neden önemlidir?

Markanın tescil kapsamına giren aynı veya benzeri mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescilli markanın benzerlerini ve karıştırılma ihtimali olan herhangi bir işaretin tescilli markanın itibarından dolayı haksız avantaj elde edecek veya tescilli markanın ayırt edici karakterine zarar verecek nitelikteki herhangi bir işaretin izinsiz kullanılması önlenir.

Tescilli bir marka başkasına devir edilebilir, miras yolu ile intikal edebilir,kullanma hakkı lisans konusu olabilir,rehin ve teminat olarak gösterilebilir.

Tescilsiz marka kullananlar, belirtilen bu haklardan yararlanamazlar.

Marka Ön Araştırması Nedir?

Marka tescil başvurusu öncesinde tescili istenen ibarelerin, başkası adına tescilli olup olmadığına dair ön araştırması başvuru sahibinin isteğine bağlı olarak Enformasyon ve Bilgi İşlem dairesi Başkanlığı’nca ücret karşılığında yapılmaktadır.

Ön araştırmadaki temel amaç marka araştırma yapıldığı tarihten önce yayınlanmış markalar ile başvurusu yapılmak istenen markanın bilgisayar ortamında karşılaştırılmasıdır. Böylelikle markanın aynısının veya bir benzerinin yayınlanıp yayınlanmadığını veya tescil edilip edilmediğini araştırmak gerekiyor. Araştırma sonucunda sağlanan veriler için gerekirse bir marka vekilinden tescil edilebilirlilik yorumu alınmalıdır.

Patent ile faydalı model arasındaki fark nedir?

Faydalı Modelde, tekniğin bilinen durumunun aşılması kriteri aranmaz, koruma süreleri farklıdır.

Araştırma ve inceleme işlemlerinin olmaması nedeniyle patent verilmesine oranla faydalı model belgesinin verilmesi, hem zaman hem de masraf açısından daha elverişlidir.

Patent tescilim tüm dünyada geçerli olur mu?

Tescil, sadece başvuru yapılan ülke sınırları içerisinde koruma sağlamaktadır.

Yıllık ücretin her yıl ödenmesi zorunlu mu? Ödemezsem ne olur?

Yıllık ücret, her yıl söz konusu patentin başvuru tarihi esas alınarak korumanın sürekliliğini sağlamak amacıyla yatırılmalıdır. Vade tarihinde ödenmeyen yıllık ücretler ek bir ücret ödenmesi suretiyle 6 aylık ek süre içerisinde de yatırılabilir. Söz konusu ek sürede de yıllık ücretin ödenmemesi durumunda ise tescilin iptaline karar verilir.

Patent ile faydalı model arasındaki fark nedir?

Faydalı Modelde, tekniğin bilinen durumunun aşılması kriteri aranmaz, koruma süreleri farklıdır.

Araştırma ve inceleme işlemlerinin olmaması nedeniyle patent verilmesine oranla faydalı model belgesinin verilmesi, hem zaman hem de masraf açısından daha elverişlidir.

Patent tescilim tüm dünyada geçerli olur mu?

Tescil, sadece başvuru yapılan ülke sınırları içerisinde koruma sağlamaktadır.

Yıllık ücretin her yıl ödenmesi zorunlu mu? Ödemezsem ne olur?

Yıllık ücret, her yıl söz konusu patentin başvuru tarihi esas alınarak korumanın sürekliliğini sağlamak amacıyla yatırılmalıdır. Vade tarihinde ödenmeyen yıllık ücretler ek bir ücret ödenmesi suretiyle 6 aylık ek süre içerisinde de yatırılabilir. Söz konusu ek sürede de yıllık ücretin ödenmemesi durumunda ise tescilin iptaline karar verilir.

Fotoğrafla patent başvurusu yapabilir miyim?

Fotoğrafla patent başvurusu dosyalamak mümkün değildir. Ancak eğer var ise çizimlerin teknik olarak hazırlanması gerekmektedir.

Rüçhan hakkı nedir?

Paris Sözleşmesine taraf ülkelerden birinde daha önceden marka tescil başvurusunda bulunanlar bu başvuru tarihinden itibaren altı ay içerisinde Türkiye’de de aynı marka için başvuruda bulunurlarsa önceki markaya dayalı olarak Türkiye’de rüçhan hakkından yararlanabilirler. Bu durumda, Türkiye’de yapılan bu başvuru, kendisinden önce fakat rüçhan hakkında esas teşkil eden ülkedeki başvurudan sonraki başvuruların önüne geçer.Tescil başvurusunda bulunulan markanın, son altı ay içerisinde, tescil kapsamındaki ürünler üzerine konularak, Türkiye’de veya Paris Sözleşmesine taraf bir ülkede açılan milli veya milletlerarası sergilerde teşhir edilmesi halinde bu teşhire dayalı olarak da rüçhan talebinde bulunulabilir.

Madrid Sistemi Nedir? TPE'de tescil ettirdiğim marka bütün dünyada koruma sağlar mı?

Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Sistemi, tek bir başvuru ile sisteme taraf toplam 79 ülke ve Avrupa Topluluklarında başvuru yapma imkanı sağlayan bir sistemdir. Sistem Madrid Anlaşması ve Madrid Protokolünden oluşmaktadır. Türkiye sadece Madrid Protokolüne taraf olduğu için Türk Patent Enstitüsü aracılığıyla yapılan uluslar arası marka tescil başvurularında Protokole taraf olan ülkeler için tescil talebinde bulunulabilir. Madrid Sistemine taraf ülkelerin güncel listesi için https://www.wipo.int/madrid/en/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Madrid Protokolü çerçevesinde elde edilen bir uluslar arası marka tescili bütün dünyada geçerli bir koruma mı sağlar?

Hayır. Madrid Protokolü çerçevesinde elde edilen bir uluslararası tescil sadece başvuru sırasında belirlenen ve yapılan inceleme sonucu marka tescili kabul edilen ülkelerde koruma sağlar.

Madrid Protokolü çerçevesinde yapılacak bir uluslararası başvurunun ücreti nedir?

Evet. Madrid Protokolü çerçevesinde uluslararası marka başvurusunun, marka sahibi, marka örneği, mal ve hizmetler açısından esas başvuru/tescille uyumlu olması zorunludur. Uluslar arası başvuruda tescili talep edilen mal ve hizmetler esas markanın mal ve hizmet listesinden daha dar kapsamlı olabilir ancak daha geniş kapsamlı olamaz.

Madrid Protokolü çerçevesinde bir uluslararası başvuru yapabilmek için TPE'de ulusal marka başvurusunda bulunmak zorunlu mudur?

TPE aracılığıyla Madrid Protokolü çerçevesinde uluslar arası marka başvurusunda bulunmak için Türkiye’de tescilli ya da başvuru halinde bir markanızın bulunması zorunludur. TPE’de kayıtlı başvuru halinde ya da tescilli markası bulunmayanlar yeni bir marka ulusal başvurusu yaparak bu başvuruyla aynı anda uluslar arası marka başvurusunda bulunabilirler.

Madrid Protokolü çerçevesinde yapılacak uluslararası başvurunun bu başvuruya dayanak oluşturan ulusal başvuru/tescille (esas başvuru/tescil) uyumlu olması zorunlu mudur?

Evet. Madrid Protokolü çerçevesinde uluslararası marka başvurusunun, marka sahibi, marka örneği, mal ve hizmetler açısından esas başvuru/tescille uyumlu olması zorunludur. Uluslar arası başvuruda tescili talep edilen mal ve hizmetler esas markanın mal ve hizmet listesinden daha dar kapsamlı olabilir ancak daha geniş kapsamlı olamaz.

Madrid Protokolü çerçevesindeki bir uluslararası başvuru hangi dilde yapılmalıdır?

Madrid Protokolü ile taraf ülkelere İngilizce, Fransızca ve İspanyolca olmak üzere üç farklı dil alternatifi getirilmekle birlikte TPE aracılığıyla yapılacak uluslararası başvuruların İngilizce yapılması gerekmektedir.

Uluslar arası başvurulara ilişkin olarak belirlenen ülkeler tarafından tescil belgesi veriliyor mu?

Hayır. Uluslar arası başvurulara ilişkin olarak belirlenen ülkeler tarafından herhangi bir tescil belgesi verilmemektedir. Belirlenen 12 veya 18 aylık süreler içerisinde ret kararı bildirilmeyen başvurular bu ülkelerde tescil edilmiş kabul edilir. Ret kararlarının bildirilmesi zorunludur ancak olumlu kararların bildirilmesi zorunlu değildir. Bununla birlikte bazı ülkeler olumlu (yayın, tescil vb.) kararlarını da bildirmektedir.

Uluslar arası başvuruların tescil süresi nedir?

Uluslar arası bir marka başvurusunun, WIPO tarafından belirlenen ülkelere bildirim tarihinden itibaren, ülkelerin tercihine göre en çok 12 veya 18 aylık süreler içerisinde sonuçlandırılması gerekmektedir. Ülkeler tarafından tercih edilen sürelerehttps://www.wipo.int/madrid/en/ adresinden ulaşılabilir.

Sonraki Belirleme nedir?

Sonraki belirleme, uluslararası başvurunun ilk yapıldığı sırada tescil talep edilmeyen akit taraflardan bazılarında daha sonra tescil talep edilmek istenildiğinde, yeni bir uluslararası başvuru yapmak yerine önceki uluslararası tescilin bu ülkelere de genişletilmesi talebinde bulunulmasıdır. Yeni bir başvuru yapmak yerine sonraki belirleme talebinde bulunulması hem başvurunun daha düşük bir ücretle yapılmasını sağlayacak hem de bütün ülkelerde tek bir uluslar arası tescille koruma elde edilmesini sağlayarak, yenileme, devir, sahip bilgileri değişikliği gibi işlemlerde işlem kolaylığı ve maliyet avantajları sağlayacaktır.

Uluslar arası başvuruların reddine karşı itirazlar nasıl yapılır?

Bir uluslar arası başvurunun belirlenen bir ülke tarafından reddi durumunda bu ret kararına karşı itirazlar ilgili ülkenin Marka ve Patent Ofisine doğrudan yapılır. Bu tür itirazlarda Marka ve Patent Ofisleri genellikle vekil kullanılmasını zorunlu tutmaktadır.

Madrid Sisteminde "Bağımlılık Prensibi (Central Attack)" nedir?

Madrid sistemi çerçevesinde elde edilen uluslar arası tesciller 5 yıl süreyle esas başvuruya/tescile bağımlıdır. Bu beş yıllık süre içerisinde esas başvurunun/tescilin reddedilmesi, iptali, hükümsüz kılınması gibi işlemler uluslar arası başvuruya da aynen yansıtılır.

Madrid Sisteminde "Dönüştürme (Transformation)" nedir?

Madrid sistemi çerçevesinde elde edilen bir uluslar arası tescilin, bağımlılık prensibi nedeniyle kısmen veya tamamen iptali durumunda belirlenen ülkelerin tamamında veya bazılarında ulusal başvuru/tescile dönüştürülmesidir. Dönüştürme talebinin uluslar arası başvurunun WIPO tarafından iptalinde itibaren üç ay içerisinde ilgili ulusal ofise yapılması gerekmektedir. Bu tür işlemlerde Marka ve Patent Ofisleri genellikle vekil kullanılmasını zorunlu tutmaktadır.

Coğraf İşaret Nedir?

Sınai mülkiyet hakları kapsamında olan coğrafi işaretler menşe ve mahreç işaretleri olarak iki grupta anılırlar.

Bir ürünün menşei olan yöre, alan veya bölge adı menşe adı olarak anılır. Bu şekilde anılabilmesi için ürünün,

Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, alan, bölge veya çok özel durumlarda ülkeden kaynaklanan bir ürün olması;

Tüm veya esas nitelik veya özellikleri bu yöre, alan veya bölgeye özgü doğa ve beşeri unsurlardan kaynaklanan bir ürün olması;

Üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinin tümüyle bu yöre, alan veya bölge sınırları içinde yapılan bir ürün olması,

şartlarının birlikte karşılanması gerekir. Bu tür ürünlere örnek olarak Çerkez peyniri, Trabzon tereyağı, Bozcaada şarabı, Van otlu peyniri verilebilir. Bu ürünlerin nitelikleri, kalitesi, ünü ve diğer özellikleri belirli bir coğrafi yerin doğa ve beşeri unsurlarından kaynaklanan özellikler taşır ve bu ürünler bu özellikleri ile ün kazanmışlardır. Menşe adını taşıyacak ürünler ait oldukları coğrafi bölgenin dışında üretilemezler. Çünkü ürün, niteliklerini ancak ait olduğu yöre içinde üretildiği takdirde kazanabilir.

Coğrafi İşaret Olarak Tescil Edilemeyecek İşaretler Nelerdir?

a) Coğrafi işaret tanımına uymayan adlar ve işaretler,

b) Ürünlerin öz adı olmuş adlar ve işaretler,

c) Ürünün gerçek kaynağı konusunda halkı yanıltabilecek olan bitki türleri, hayvan soyları veya benzer adlar,

d) Kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı işaretler,

e) Paris Sözleşmesi ve Dünya Ticaret Örgütü’nü kuran Anlaşmaya üye ülkelerde korunmayan veya koruması sona ermiş veya kullanılmayan adlar ve işaretler

Coğrafi İşaret Hakkına Tecavüz Halleri ve Uygulanacak Cezalar Nelerdir?

Coğrafı İşaret Hakkına Tecavüz Halleri ilgili KHK’da belirtildiği gibi aynen şunlardır:

Tescil edilmiş coğrafi işaretler, bunların kullanım hakkına sahip olmayan üçüncü kişiler tarafindan aşağıda yazılı biçimde kullanımları coğrafı işaret hakkına tecavüz sayılır.

a) Tescilli adın ününden herhangi bir biçimde yarar sağlayacak kullanımlar veya tescil kapsamındaki ürünleri andıran yada çağrıştırabilen ürünlerle ilgili olarak tescilli adın dolaylı veya dolaysız olarak ticari amaçlı kullanımı,

b)Sözcük olarak gerçek coğrafi yeri ifade etmekle birlikte halkta haksız biçimde ürünün başka yer kaynaklı olduğu izlenimini bırakan kullanımı veya korunan adın tercümesinin kullanımı veya ‘stilinde’, ‘tarzında’, ‘tipinde’ ‘türünde’, ‘yöntemiyle’, ‘orada üretildiği biçimde’ veya benzeri diğer açıklama veya terimlerle birlikte kullanımı,

Bir Ülkede Tescil Edilen Coğrafı İşaretin Tüm Dünyada Geçerli Olacağı Düşüncesi Kamuoyunda Yaygındır. Bu Doğru Mudur?

Hayır. Türkiye’de tescil edilen coğrafi işaretler sadece Türkiye sınırları içinde geçerlidir. Paris Sözleşmesi’ne göre himayesi istenilen her ülke de ayrı müracaatda bulunulması gereklidir.

Hangi durumlarda marka kullanılmış kabul edilir?

Aşağıda belirtilen durumlar markayı kullanma kabul edilir.
a)Tescilli markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden markanın farklı unsurlarla kullanılması,
b)Markanın yalnız ihracat amacıyla mal ya da ambalajlarında kullanılması,
c)Markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması,
d)Markayı taşıyan malın ithalatı